בקרהפנאומטיישירבמפעל阀、שסתוםממונע

ממונעשסתוםפרפר

»ממונעשסתוםפרפר

ממונעשסתוםפרפר

אלקטריק聚四氟乙烯PFAמרופדשסתוםפרפרעםלמפעיל

אלקטריק聚四氟乙烯PFAמרופדשסתוםפרפרעםלמפעיל

אלקטריק聚四氟乙烯PFAמרופדשסתוםפרפרעםלמפעילשסתוםפרפרהמצופההחשמליעטורחומרנגדשיתוך(PFA、聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯,וכו)עלגוףהשסתום,discplateשסתום干。聚四氟乙烯PFAשסתוםפרפרחשמלימצופהישהתנגדותקורוזיהמעולהוהואיכוללהיותמיושםעלכלריכוזהחומצה,קָלִי,מלחמחמצן,סוכןצמצום,ממיסאורגניושסתוםפרפר媒介。电动מצופהאחריםמחולקבאופןמלא……

מתכתיושבתופלהשסתוםפרפרעםלמפעילממונע

מתכתיושבתופלהשסתוםפרפרעםלמפעילממונע

מתכתיושביםופלהשסתוםפרפרעםממונעמפעילזהמפעילפרפרמתכתיושבשסתוםממונעמורכבעלידימפעילשסתוםפרפרממונעשסתוםפרפרסוגרקיק。שסתוםפרפרממונענעשהשימושנרחבעלצינורותתעשייתייםעםלחוםבינוני≤425°Cלהסדרתזרימהוכיבויהנוזלים。ההבדלביןשסתוםפרפררךיושבחשמליומתכת……

מתכתאוגןיושבתשסתוםפרפרעםלמפעילחשמלי

מתכתאוגןיושבתשסתוםפרפרעםלמפעילחשמלי

מתכתאוגןיושבתשסתוםפרפרעםחשמלמפעילזהשסתוםפרפרעםמפעילחשמליהיאשלושחשמלישסתוםאקסצנטרירבהשכבתימתכתיושב结构。的פרפרמורכבמפעילחשמלייושבמתכתמקורבשסתוםפרפרפרפר阀门。的עםהינעחשמלינעשתהשימושנרחבעלצינורותתעשייתייםעםלחוםבינונישל≤425°Cלהסדיראתזרימהולסגור……

软אוגןמופעלחשמלייושביםשסתוםפרפר

软אוגןמופעלחשמלייושביםשסתוםפרפר

מגוףפרפראוגןמופעלחשמליהרךהושיבאתשסתוםפרפרטבלתמנגנוןחשמלימורכבמפעילחשמלירוטרישסתוםפרפרמקורבפרפר阀门。的החשמלירךיושביםישאתהיתרונותשלמבנהפשוט,נפחקטןקלמשקל,וניתןלפתוחבמהירותוסגרעלידיהחלפהרק90°,ואתהפעולההיאפשוטה。הדיסקשלהחשמלימופעלטבלתמנגנון……

חשמליתוופל软יושביםשסתוםפרפר

חשמליתוופל软יושביםשסתוםפרפר

חשמליתהוופל软יושבשסתוםפרפרזהשסתוםפרפרחשמלימופעלמורכבעלידימפעילחשמליפרפרפרוסותרךיושב阀门。的שסתוםחשמלירקיקפרפרישאתהתכונותשלפתוחקלים&קרוב,ביצועיאיטוםאמיניםוחיישירותארוכים。זהיכוללשמשכדילווסתניתוקהרךהחשמלי媒介。这יושבשסתוםפרפרישדו——כיווני……

עמוד1של1 1
 • וידאוהחברה

 • תיצוראיתנוקשר

  QQ: 2475407635
  微信:wtp4383
  WhatsApp: + 86 - 18030684383
  סקייפ:לחיות:8 b95affb6b912151
  נייד:+ 86 - 18030684383
  דואל:sales@bc-control-valve.com
  אינטרנט:www.bobbyhernandez.com