בקרהפנאומטיישירבמפעל阀、שסתוםממונע

שאלותנפוצותשל

»שאלותנפוצותשל

1.האםציפורןמדבקותעמידהלמים吗?
כן,המדבקותלציפורנייםשלנוהןעמידותלמים,ואיןבעיהעם洗涤。然而נורמלי,להימנעממגעעםמיםבמשךזמןרב。מומלץכיאתהלאלגעתבמיםחמיםבמשךשלושאוארבעשעותאחריזהמצורף。עםדבקברביואור紫外线,אפקטעמידלמיםעדיף。

2.האםזהצריךדבקלהדביקאתהמדבקותהמסמרות?
לא,מדבקותלציפורנייםשלנועצמםהםעםדבק。קל——עלוקלהפעמית。

3.האםנשיםבהריוןוילדיםלהשתמשמדבקההציפורן吗?
כן,המדבקותלציפורנייםשלנועשויותנשיםבהריוןבטוחותולארעילות材料。所以וילדיםיכוליםלהשתמשבובבטחה。

4.כמהמדבקותמסמראינןמתאימותהמסמרשלי类型。什么לעשות?
גיליוןאחדמדבקותמסמרותלכלול12 ~ 14יח”מדבקותעם文件。它מסמרמומלץלהשתמשמדבקהציפורנייםעם0.5 ~ 1מ“מקטןיותרמשטחציפורן,וזה更好。如果גדוליותרמשטחהציפורן,זהיכוללהשתמשפצירהכדילקצץמדבקות。

5.כמהזמןיכולציפורןהמדבקותאחרונות?
שעתהקיימאמבוססתעלספציפית使用。对于בשימושרגיל,זהיכוללהימשךעלאחד一周。如果להחילאתלכהשקופההעליוןלאחרמקל,זהיכוללהימשךחודש。

6.כיצדלהסיראתהמדבקותלציפורניים吗?
משריםבמיםחמיםלמשךכ1דקהולאחרמכןלקלףישירותאתהמדבקותלאורךהקצה。

7.האםהבדלהצבעשםמדבקותלציפורנייםשלך吗?
בשלהסביבהיריואתההשפעותשלהצג,הצבעיםשאתהרואהעשוילהיותשונהממהשקיבלתבפועל,אבלהבדלצבעקלנורמאלי。

8.למהמדבקותמסמרותתהיינהקמטציפורנייםלפעמים吗?
כאשרחליםמדבקהמסמרת,הואצריךלנסותעיתונותואלתשאירובועות,אזזהיכוללתקועאותו。和אםלהחילפולניעליוןברורה,זהיכוללהפוךאתיציבתמדבקותהמסמרותומתמשך,לאלקמטאת。

9.אםישליתמונהעבורמדבקהמסמרת,ניתןלעשותלייצראותו吗?
כן,אםישלךאתדפוסקובץ,זהטוביותר;כמובן,אםישלךרקאתהתמונהעבורמדבקהמסמרת,אנחנוגםיכוליםלייצרזה。אבלודאשהתמונהתהיהנקייה,אחרתזהישפיעעלהשפעתמדבקותלציפורניים。

10.עבורמדבקהמסמרת,מההתהליכיםאתהיכוללעשות?
התהליכיםהזמיניםאנחנויכוליםלעשות:הדפסהבצבעספוט,הדפסתצבעCMYK, 3מדבקתD,לייזר,מתכתיזהב,מתכתיכסוף,זוהר,נצנצים,וכו。

11.יכוללשמשאתהמדבקהכדיציפורניים吗?
כן,המדבקותהמסמרותגםיכולותלשמשכדיציפורניים。

12.האםאנייכוללהשתמשבמדבקותציפורנייםעםג”ל/מסמריםאקריליק吗?
כן,אתהיכוללהשתמשבמדבקותציפורנייםעלגל/מסמריםאקריליק。רקאללתמצתאתמדבקותציפורנייםעםג”לבונה。כמוצבתשכבתBuilderג”לעלמשטחחלקכמומסמרמדבקותיכולותלגרוםהמסמרלפצח。פשוטלהשתמשמעיילרגילאוג”לעליוןלאטוםאתהמדבקותמסמרות。

 • תיצוראיתנוקשר


  + 86 - 18030684383
  sales@bc-control-valve.com
  wtp4383
  לחיות:8 b95affb6b912151
 • שתףלחבר

 • וידאוהחברה

 • תיצוראיתנוקשר

  QQ: 2475407635
  微信:wtp4383
  WhatsApp: + 86 - 18030684383
  סקייפ:לחיות:8 b95affb6b912151
  נייד:+ 86 - 18030684383
  דואל:sales@bc-control-valve.com
  אינטרנט:www.bobbyhernandez.com