בקרהפנאומטיישירבמפעל阀门,שסתוםממונע

ממונעשסתוםפרפר

»ממונעשסתוםפרפר

软אוגןמופעלחשמלייושביםשסתוםפרפר

קטגוריהתגיות:
ממונעשסתוםפרפר

שםמוצר:שסתוםפרפרטבלתמנגנוןחשמלי;
קוטרנומינלי:DN50〜DN1200;
לחץנומינלי:1.6מגפ"ס,2.5מגפ"ס,וכו;
סוגשליטה:הפעלה/כיבוישלסוג,סוגהמסדיר;
סוג连接如:חיבוראוגן;

חקירה
 • מפרטים

软אוגןמופעלחשמלייושביםשסתוםפרפר

השסתוםפרפרטבלתמנגנוןחשמלימורכבמפעילחשמליסיבוביופרפרמקורבvalve.Theשסתוםרךיושבפרפרחשמליישאתהיתרונותשלמבנהפשוט,נפחקטןקלמשקל,וניתןלפתוחבמהירותוסגרעלידיהחלפהרק90°,ואתהפעולההיאפשוטה。

הדיסקשלשסתוםפרפרמקורבחשמליומונעמותקןבכיווןבקוטרשלשסתוםpipe.Electricרךיושבפרפרנמצאבשימושנרחבמערכותהבקרהואוטומציהשלתהליכיםתעשייתייםלמזון,שמירהעלאיכותסביבה,תעשייהקלה,נפט,כימי,טיפולבמים,הנדסהעירונית,עיתון,כוח,טיפולבמיםותעשיותאחרות。

פרמטריםטכנייםשלרכותאוגןמופעלחשמלייושביםשסתוםפרפר:

קוטרנומינלי DN50DN1200
כוחעבודה AC220V,AC380V,DC24V,וכו
בטמפרטורהבינונית -20〜120
טמפרטורתהסביבה -30℃ -60
לחץנומינלי 1.6מגפ"ס,2.5מגפ"ס,וכו
זמןפעולה 15S / 30S / 60S
מדיוםהחלים מים,שמן,גז,מדיוםמאכל,וכו。
סוגשליטה הפעלה/כיבוישלסוג,סוגהמסדיר
אותכניסה 的4-20mA / 0-5V〜10V
אותפלט 的4-20mA / 0-5V〜10V
סוג连接如 חיבוראוגן
סוגהאיטום רךיושב
חומרגוףשסתום WCBQT450-10HT200HT250SUS304SUS316
חומרדיסקשסתום WCBQT450-10HT200HT250SUS304SUS316
חומרטבעתחותם NBR,EPDMPTFEPPL,וכו
חותםגזע NBRHNBR
חומראריזה גרפיטגמיש
רמתהגנה IP67,וכו

ממדי软אוגןמופעלחשמלייושביםשסתוםפרפר:

DNמ"מ) D1 D2 正ΦD 大号 H2 H1 W1 W2
50 125 165 4-F18 1058 70 288 196 145
65 145 185 4-F18 112 76 301 196 145
80 160 200 4-F18 114 89 313 196 145
100 180 220 8-F18 127 104 328 196 145
125 210 250 8-F18 140 120 348 196 145
150 240 285 8-F23 140 132 368 196 145
200 295 340 8-F23 152 167 435 255 182
250 350 35 12-F23 165 202 474 255 182
300 400 445 12-F23 178 239 502 255 182
350 460 505 16-F23 190 265 537 255 184
400 515 565 16-28mm 216 308 640 354 273
450 565 615 20-28mm 222 341 662 354 273
500 620 670 20-28mm 229 381 700 354 273
600 725 780 20-F31 267 476 803 354 273
700 840 895 24 F34 292 520 866 354 273
800 950 1015 24 F37 318 591 949 354 273
900 1050 1115 28-F37 330 656 960 354 273
1000 1160 1230 28-F40 410 751 1040 354 273
1200 1380 1455 32 F43 470 844 1181 354 273

הערה:עבורשסתומיפרפרמקורביםחשמליגודלגדול,אנאצרואיתנוקשרכדילהתאיםאישיתבהתאםלדרישות。

תכונותשלרכותאוגןמופעלחשמלייושביםשסתוםפרפר:

(1)מידהקטנה,קל,קל,קללהתקנהולתחזוקה。
(2)ביצועיאיטוםמעולים,דליפתאפסוחיישירותארוכים。
(3)מאפייניהתזרימיםנוטיםלהיותישרואתהביצועיםהמסדיריםהםאופטימליים。
(4)המבנהשלשסתוםפרפרטבלתמנגנוןחשמליהואפשוט,הפתיחהוהסגירההיאמהירה,ואתהסיבוב90°נפתחונסגר。
(5)שסתוםהפרפרהמקורבומונעהחשמלירךיושביכוללהחליףאתהשימוששסתוםשונהכגוןשסתוםשער,שסתוםהגלובוס,שסתוםתקע,שסתוםבצינורואתשסתוםדיאפרגמה。

הודעתטופס(ואנונחזוראליכםבהקדםהאפשרי)

שם:
*
דוא"ל:
*
信息:

אימות:
0 + 7 =?

אוליאתהרוצהגם

 • וידאוהחברה

 • תיצוראיתנוקשר

  QQ:2475407635
  微信:wtp4383
  WhatsApp的:+ 86-18030684383
  סקייפ:לחיות:8 b95affb6b912151
  נייד:+ 86-18030684383
  דוא"ל:sales@bc-control-valve.com
  אינטרנט:www.bobbyhernandez.com