בקרהפנאומטיישירבמפעל阀门,שסתוםממונע

בלוג

“ 博客

בלוג

קטגוריהעםסגנוןרשימהועםצדדי。אתהיכוללבחוראיזהמהםלהציגעםcatgoryזהכאשרבקטגוריתעריכהאחד。אתהיכוללבחורללאצדדיאועםצדדי,עםסגנוןרשימהאובליתמונהאועםסגנוןטור。זהכלכךקל。

כיצדלהחליףאטםאוגןשלאוגןפניאומטייםשסתוםפרפר

כיצדלהחליףאטםאוגןשלאוגןפניאומטייםשסתוםפרפר

如何更换气动法兰蝶阀法兰垫片气动法兰蝶阀的配件往往更容易受到比阀本身损坏,עבוראטמיםלדוגמא,那么如何更换气动法兰蝶阀的损坏法兰垫片?כדילהחליףאתאטםאוגן,אתהצריךלבצעאתהעקרונותהבסיסייםהבאיםארבעה,制备的材料...

התקנהותחזוקהשסתוםבקרהפנאומטי

התקנהותחזוקהשסתוםבקרהפנאומטי

气动控制阀安装和维护气动控制阀是由压缩空气驱动的阀。שסתומיפיקודפניאומטייםנמצאיםבשימושנרחבבגזטבעי,כימי,מתכות,נפטועודרביםבתחומיםאחרים。היציבותוהאמינותשלהםהופכותלהיותיותרויותרחשוב。איכותתנאיהעבודהשלהםתשפיעעלתהליךהבקרהאוטומטיתישירות。在这里,我们将介绍安装...

פירוקותחזוקהשלפנאומטייםכדור阀

פירוקותחזוקהשלפנאומטייםכדור阀

拆卸和气动球阀它的维护需要很大的耐心的拆卸气动球阀必威体育娱乐betway。הפירוקאינופעולהחד,和部件更换和气动球阀维护是关键必威体育娱乐betway。לעתיםקרובותאנונתקליםלקוחותרביםשקראולומרשהןפתחואתהברזאבללאיכוללהתקיןאותו。更可以安装...

איךלעשותתחזוקהיומיתשלשסתוםפרפרפנאומטי

איךלעשותתחזוקהיומיתשלשסתוםפרפרפנאומטי

שסתומיםפנאומטייםפרפרנמצאיםבשימושנרחבעבורפעולותמכאניותרבות。לכן,איךהתחזוקההיומיתשלשסתומיפרפרפנאומטילהיעשותבמהלךמבצעיומירגיל?1。检查和维护电磁阀和消音器检查和每一个保持电磁阀6חודשים。בדוקאםשסתוםסולנואידישלכלוךלחסוםאתהליבהשסתום,是否阀门...

הבדלביןמתכתפנאומטייושבתשסתוםפרפריושברך

הבדלביןמתכתפנאומטייושבתשסתוםפרפריושברך

בתרחישהיישוםבפועל,בגללהציודלסביבהשונה,אנחנוצריכיםלרכוששסתומיפרפרפנאומטישוניםיושבמתכתשסתוםפרפריושברךפנאומטילהשתמש。在结构上的差异这两种气动蝶阀谎言之间的差,התנגדותטמפרטורה,לחץוביצועיאיטום。什么是气动软密封蝶阀侧面...

מדריךהתקנהפניאומטייםאוגןכדור阀

מדריךהתקנהפניאומטייםאוגןכדור阀

בהנחה,משתמשיםייתקלובבעיתאיכותשסתוםהכדורהמקורבפנאומטי。עלפיהניתוח,סיבותרבותנגרמותעלידיהפעולההפסולהשלהמתקין。היום,נציגבפירוטאתהדרישותעבורההתקנהשלשסתוםכדוראוגןפנאומטי。הכנהלפנישסתוםהכדורמותקן:(1)前后管道...

עמוד1של1 1
 • וידאוהחברה

 • תיצוראיתנוקשר

  QQ:2475407635
  微信:wtp4383
  WhatsApp的:+ 86-18030684383
  סקייפ:לחיות:8 b95affb6b912151
  נייד:+ 86-18030684383
  דוא"ל:sales@bc-control-valve.com
  אינטרנט:www.bobbyhernandez.com