کارخانهمستقیمپنوماتیکشیرکنتر,لموتوریشیر

شیرکنترلخطی

58必威网站 线性控制阀

قفسپنوماتیکهدایتتنهانشستهگلوبشیرکنترل

قفسپنوماتیکهدایتتنهانشستهگلوبشیرکنترل

قفسپنوماتیکهدایتتنهانشستهگلوبشیرکنترلقفسهدایتتنهاشیرکنترلنشستهاستفادهمیشودبرایکنترلجریانسیال,فشاروباربالابدنشیر条件。的اینواحدشیرکنترلجهاننشستهساختارفشردهاست,وعبورمایعاست年代کارآمد,اجازهمیدهدبرایظرفیتگردشخونبزرگ,محدودهقابلتنظیمگسترده,وجریانبالا准确性。的مشخصهراهنمایبخشیازپلاگین……

صفحه1از1 1
 • تماسباما

  QQ: 2475407635
  ویچت:wtp4383
  واتساپ:+ 86 - 18030684383
  اسکایپ:زنده:8 b95affb6b912151
  سیار:+ 86 - 18030684383
  پستالکترونیک:sales@bc-control-valve.com
  وب:www.bobbyhernandez.com