شیرکنترلخودمحرکبالادستفشارپاییندست

خودمحرکبالادستفشارپاییندستشیرکنترلشیرکنترلفشارخودفعالبااستفادهازانرژیخودراازرسانهکنترلبهعنوانمنبعقدرت,معرفیمحرکبرایکنترلموقعیتسوپاپبرایتغییرمنطقهجریان,وتغییراختلاففشاروسرعتجریاندرهردوطرف,بهطوریکهفشاردربالادستیاپاییندست……继续阅读شیرکنترلخودمحرکبالادستفشارپاییندست