شاریانهمستحمپنوماتصفرفنترل,موتوریشیر

موتوریکرفروانهای

58必威网站 »موتوریکرفروانهای

فلزیزیلنججرفروانهاینستیبابابرقمحرة

دستهبندیوبرچسب:
موتوریکرفروانهای

ناممسول:شرفروانهادبامحرةالشتریکی;
قطراحمة:DN50〜DN2000;
شاراسمة:1.0 / 1.6 / 2.5 / 4.0مگاپاءال;
نوعهنترل:تنجمهنترلوساروسن/خاموششنترل;
نوعاتصال:اتصالفلنج;
جنسبدنه:WCB,CF8,CF8M,CF3M。

تحقیق
 • مجاتفنی.

فلزیزیلنججرفروانهاینستیبابابرقمحرة

اینشرفروانهادبامیریالشتریسهغیرعادیعادحلزیزیندلایهنشستهتی结构。شروانهبریقیرازمحرکهایبرقیتشکیلشدهولبهایفلزینشستهپروانهvalve.Theشیرپروانهایبامحرکالکتریکیبهطورگستردهایدرلولههایصنعتیبادرجهحرارتمتوسطاستفاده≤425℃برایتنظیمجریانوخاموشکردنسیال。اینفلززروانینستیالستریکوپاپمساومتکربرابرصوریکوبوعمرطولانه。

شارامتریایایشندازفلنیکروانهادبرقی:

ناممسول شرفروانهادبامیریالشتری
قطراحمد dn50〜dn2000
شرتشار AC220V,AC380V,DC24V
شاراسمی 1.0 / 1.6 / 2.5 / 4.0مگاپاءال
ایننوع. تنكمکنترلوساروسن/خاموششنترل
فنالوروس 4-20میلةیمپر/ 0-5V〜10V
شاریکنال 4-20میلةیمپر/ 0-5V〜10V
نوعاتصال اتصالفلنج
نوعمیروموم فلینستی
دماییاربرد ≤450℃
متوسطمناسب اب,نست,گازومستلیکریکرارتوساناخالیبالاساوسمة
جنسبدنه. WCB,CF8,CF8M,CF3M
شیردیسکمواد WCB,CF8,CF8M,CF3M
مصروموممواسحلقه فولاددضدنگنه
بستهبندیمواد شراستانعدافف
سطحسطحاست IP67.

ابعادفرففروانةایبازندلههلهبامحرةالخترة:

DN(میلهمتر) L. D1 D2 n-φd. B. C H1. H2. W1. W2.
50. 108. 125. 165. 4-F18 16. 2 238. 112. 196. 145.
65. 112. 145. 185. 4-F18 16. 2 255. 115. 196. 145.
80 114. 160. 200. 8-F18 18. 2 260. 120. 196. 145.
100. 127. 180. 220. 8-F18 20. 3. 285. 138. 196. 145.
125. 140. 210. 250. 8-F18 22. 3. 300 164. 196. 145.
150. 140. 240. 285. 8-F22 24. 3. 320. 175. 255. 182.
200. 152. 295. 340. 12-F22 24. 3. 370. 208. 255. 182.
250. 165. 355. 405. 12-F22 26. 3. 420. 243. 255. 182.
300 178. 410. 460. 16-F26 28. 3.5 500. 283. 255. 182.
350. 190 470. 520. 16-F30. 30. 3.5 530. 310. 255. 182.
400. 216. 525. 580. 20-F30. 32. 3.5 570. 340. 354. 273.
450. 222. 585. 640. 20-F33. 40 3.5 600 380. 354. 273.
500. 229. 650. 715. 20-F36. 44. 4. 680. 410. 354. 273.
600 267. 770. 840. 24-F36. 54. 4. 750. 470. 354. 273.
700 292. 840. 910. 24-F39. 40 4. 810. 550. 354. 273.
800 318. 950. 1025. 28-F39. 42. 4. 905. 640. 354. 273.
900 330. 1050. 1125. 28-F42. 44. 5. 960. 710. 354. 273.
1000 410. 1170. 1255. 32-F48 46. 5. 1010. 770. 354. 273.
1200. 470. 1390 1485. 32-F48 52. 5. 1175. 890. 354. 273.
1300 - - - - - - - - - -
1400. 530. 1590 1685. 36-F48 58. 5. 1310. 860. 354. 273.
1500 - - - - - - - - - -
1600 600 1820年 1930年 40-F55. 64. 5. 1460. 980. 354. 273.
1800 670. 2020. 2130. 44-F55. 68. 5. 1560. 1090. 354. 273.
2000年 - 2230. 2345. 48-F60 70 5. 1670. 1190. 354. 273.

ویشایشرکلیزیندلیکارباسندلةالستریکی:

1.بریکروانیتصوسبیکیکاستارشببنهسهاستارشببنسبعدبوفرسب,وفروانستیرجباهیچهیچایش,وفتابعشبببنستنیوتنهتر。

2.حلقهقهببنساززولاددضدنگاستهه。آناستکهمزایاییوبرابرشببندفلیستوسببنسالاستیک。بریکریشروانهایبریکیایعملیریشببنهعالفرفرارارتهاینوسمینیریکرارتبالااستدرابرومساومتفربرابرصوریوعمركولانه。

3.سطحآببندورسقازسطوسترازویکرارآلیایکتکبالتمبتنهبرساستهه。سطحآببنسمساومبرابرشاییدگیاست,استحامبالا,شرجانبالا,مساومتشربرابرشرجانسایوچکوچکوعمرطولاند。

4.شرفروانهادبامحرةبریکاراسعملدرةدببنددیوشرفاست。ایناستکهتوسطجهتجریانازرسانهدرهنگامنصبمحدودنمی,وتوسطموقعیتفضاییتحتتاثیرقرارنمی。

5.دستگاههاستازشرفروانهادبامیریالشتریشارایمسوستدو,حفاستبیاززحداغوساستادادباربارباراداغبازارازازارازارازارخادبازاردادوستارخادوسازتارادوسوستدوخوسوفوستكو,داستبهازدرازوستارخادوستارخادوساررازارخادبارمحموعجماندراست15ثانیه,30ثانیه,45ثانیه,60ثانیه。اینفلززروانینستیالستریکوپاپاستباستیایشتی。

شرمشركواست(مابیهماسوادهدشدراسرعوست)

نام:
*
پستالخترونیک:
*
پیام:

تایید:
3 + 4 =?

شایدیدمامهخواسمهمینین

 • تمادباما

  QQ:2475407635.
  ویچت:WTP4383
  واتیاپ:+ 86-18030684383
  ایایپ:زنده:8 b95affb6b912151
  شار:+ 86-18030684383
  پستالخترونیک:sales@bc-control-valve.com
  وب:www.bobbyhernandez.com.