کارخانهمستقیمپنوماتیکشیرکنتر,لموتوریشیر

چگونهبهجایفلنجواشرپنوماتیکفلنجشیرپروانهای

2019年فوریه6日

چگونهبهجایفلنجواشرپنوماتیکفلنجشیرپروانهای

لوازمجانبیازشیرپروانهایبینلبپنوماتیکاغلببیشترمستعدابتلابهآسیبازدریچهخودهستند,برایمثالانواعواشر,پسازآنچگونهبهجایواشرفلنجهایآسیبدیدهازپنوماتیکشیرپروانهایبینلب吗?

بهجایواشرفلنج,شمابایدبهدنبالچهاراصولاساسیزیر,آمادهسازیمواد،ابزارو,توجهبهمراحلعملیات,ورسیدنبه2الزاماتفنیو5نکتهها。

(1)آمادگیبرایکار
1.ماده:کره,نخپنبهای,مایعنشتیابی,واشرآببندی。
2.ابزار:کلید,گوشتیپیچ。

(2)مراحلعملیات
1.حذفپیچومهرهاتصالفلنج,حذفشیرویاحذفپایانچکهکنبخشلوله。حذفمهرومومفرسودهازچهرهمهروموم。
2.یکواشرمناسبانتخابکنیدویکلایهازکرهبهطورمساویدرهردوطرف。
3.محلواشربررویسطحآببندیبیندوفلنج,ترازوسطدوفلنجووسطسوراخپیچه,انصبپیچومهره,پیچمهره,وسفتآجیلموربوبارهاوبارها。طولپیچگسترشمهرهاست2 - 3رزین。پسازواشرفلنجنصبشدهاست,بایدآنراتوسطفشارکاربدوننشتتستشده。

(3)الزاماتفنیبرایجایگزینیفلنجواشرپنوماتیکفلنجشیرپروانهای:
1.بایدمراقبتشودبرایجلوگیریازآسیببهبال。
2.پسازاتما,مابزاربایدتمیزونگهداری。

(4)پنجامتیازبراینصبوراهاندازیواشر
1.انتخابقطعاتصحیح:فرم,موادواندازهفلنج,پیچومهرهوواشربایدباتوجهبهشرایطعملیاتیوشکلساختاریسطحفلنجانتخاب。
2.بررسیدقیق:کیفیتفلنج,پیچومهره,آجیلوانواعواشربایدبهدقتقبلازنصببررسی。بایدبدوننقصمانندپلیسهوجودداشتهباشد,بینظمیوترک。بادقتبررسینصبوراهاندازیفلنجولولههای,ونبایدانحرافوجودداشتهباشد,دهانهاشتباه,وسوراخاشتباه。
3.تمیزکردن:سطحفلنجآببندیبایدتمیزشود,وپیچومهرهوواشربایدباناخالصیویاآلودهبهنفتنیست。
4.درستبستهبندیشده:واشربایدمتحدالمرکزبالولهیااتصالاتشود。
5.نیروییکنواخت:پیچومهره،نصبوآجیلبهطورمساویاعمالمیشودوبهطورمتقارنتنگتر。

پسازتسلطبربالا2تکنیکهانو5کتهها,منمعتقدمکهشمایکدرکجدیدازچگونهبهجایواشرفلنجازشیرپروانهایبینلبپنوماتیکدارند。درصورتبروزمشکلمشابهدرآیندهروبرومیشوند,آنراآسانترخواهدبودبرایحل。

شایدشمامیخواهمهمچنین

 • تماسباما

  QQ: 2475407635
  ویچت:wtp4383
  واتساپ:+ 86 - 18030684383
  اسکایپ:زنده:8 b95affb6b912151
  سیار:+ 86 - 18030684383
  پستالکترونیک:sales@bc-control-valve.com
  وب:www.bobbyhernandez.com