کارخانهمستقیمپنوماتیکشیرکنتر,لموتوریشیر

تفاوتبینفلزیپنوماتیکنشستهونرمشیرپروانهاینشسته

فوریه4,2019

درسناریویواقعینرمافزار,بهدلیلتجهیزاتمختلفومحیطزیست,مانیازبهخریدفلزنشستهشیرهایپروانهایپنوماتیکوپنوماتیکنرمشیرپروانهاینشستهبهاستفادهاز。تفاوتبینایندونوعشیرپروانهایپنوماتیکنهفتهدرتفاوتدرساختار,مقاومتحرارتی,فشاروعملکردمهروموم。

چیستپنوماتیکشیرپروانهایمهرومومنرم:کنارجفتمهرومومشدهاستازموادفلزیساختهشده,وازطرفدیگرازموادغیرفلزیالاستیکساختهشده,استکهبهناممهرومومنرم。اینمهروموماستعملکردخوبآببندیامابهدرجهحرارتبالامقاومدربرابرنیست,آسانبرایپوشیدنوفقیرخواصمکانیکی,مانندفولاد+لاستیک;فولاد+لاستیک聚四氟乙烯;وغیره。صندلیمهرومومنرماستکهازموادغیرفلزیباقدرتخاصیساختهشده,سختیودرجهحرارتمقاومت。عملکردخوبآببندیاستومیتواندبهنشتصفرساختهشده,امازندگیوسازگاریدمایضعیفاست。

مهرومومازپنوماتیکفلزنشستهشیرپروانهایازفلزساختهشدهوعملکردآببندینسبتاضعیفاست。مهرومومنرممیتوانیدموردنیازفرایندبرایبخشیازموادخورندهبرآوردهنمی,امامهرومومفلزیحلاینمشکلات!ایندومهروموممیتواندمکملیکدیگر,ومهرومومنرمازنظرآببندینسبتاخوباست,امادرحالحاضرمهرومومازمهرومومفلزیمیتواندنیازهایمربوطدیدار!استفادهازمهرومومنرماستکهعملکردمهرومومخوباست,وعیبایناستکهآنراآسانبهسنوسالاست,پوشیدن,ودارایعمرکوتاه。مهرومومفلزدارایعمرطولانی,اماعملکردمهرومومبهمهرومومنرمنسبتاپایینتراست。

تفاوتبینفلزنشستهشیرپروانهایپنوماتیک،پنوماتیکونرمشیرپروانهاینشستهبهطورعمدهشاملمواردزیراست:

1.تفاوتساختاری:مهرومومنرمشیرهایپروانهایعمدتانوعخطمیانی,وشیرپروانهایمهرومومسختعمدتاتکغیرعادی,دوغیرعادی,شیرپروانهایعجیبوغریبسهگانه;

2.مقاومتحرارتی:مهرومومنرمبرایمحیطدمایمعمولی。مهرومومسخترامیتواندردمایپاییناستفاده,درجهحرارتنرمال,درجهحرارتبالاومحیطهایدیگر;

3.فشار:مهرومومنرماستکمفشاروفشارطبیعیاعمال,مهرومومسختنیزمیتوانددرشرایطفشارمتوسطوبالااستفادهمیشود;

4.عملکردآببندی:دریچهنرمپروانهمهروموموسهغیرعادیدریچهمهرومومفلزیپروانهعملکردخوبآببندی,وسهشیرپروانهایعجیبوغریبمیتوانیدمهرومومخوبدرفشاربالاودمایمحیطبالاحفظ。

بادرنظرگرفتنویژگیهایبالا,نرمشیرپروانهاینشستهپنوماتیکمناسببرایدوطرفهروش/خناموشوتنظیمتهویهوگردوغبارخطوطلولهحذفشدهاست,تصفیهآب,صنعتنور,نفت,صنایعشیمیاییودیگرصنایع。وپنوماتیکفلزنشستهشیرهایپروانهایبیشتربرایگرمایشاستفادهمیشود,عرضهگاز,نفت,اسیدومحیطقلیایی。بااستفادهگستردهایازشیرهایپروانهای,ویژگیهاینصبراحت,مناسبنگهداریوساختارسادهتبدیلشدهاندبیشتروبیشترآشکار。شیرپروانهایالکتریکیوشیرپروانهایپنوماتیکراآغازکردهاندبهجایسوپاپبرقیودریچههایجهاندرمواردبیشتروبیشتر。

شایدشمامیخواهمهمچنین

 • تماسباما

  QQ: 2475407635
  ویچت:wtp4383
  واتساپ:+ 86 - 18030684383
  اسکایپ:زنده:8 b95affb6b912151
  سیار:+ 86 - 18030684383
  پستالکترونیک:sales@bc-control-valve.com
  وب:www.bobbyhernandez.com