کارخانهمستقیمپنوماتیکشیرکنتر,لموتوریشیر

وبلاگ

58必威网站 “وبلاگ

وبلاگ

دستهبندیباسبکلیستوبانوارکناری。میتوانیدهنگامویرایشیکدسته،کدامیکرابراینمایشباایننشانگرانتخابکنید。شمامیتوانیدبدوننوارکنارییانوارکناریانتخابکنید,باسبکلیستیابدونتصویریاباسبکستون。خیلیراحتاست。

چگونهبهجایفلنجواشرپنوماتیکفلنجشیرپروانهای

چگونهبهجایفلنجواشرپنوماتیکفلنجشیرپروانهای

نحوهتعویضواشرفلنجشیرپروانهایفلنجدارپنوماتیکلوازمجانبیشیرپروانهایفلنجدارپنوماتیکغالباًبیشترازخودشیرحساسبهآسیبهستند,برایمثالانواعواشر,سپسنحوهتعویضواشرفلنجآسیبدیدهشیرپروانهایفلنجدارپنوماتیک吗?بهجایواشرفلنج,شمابایدبهدنبالچهاراصولاساسیزیر,موادراتهیهکنید……

نصبوراهاندازیکنترلپنوماتیکشیروتعمیرونگهداری

نصبوراهاندازیکنترلپنوماتیکشیروتعمیرونگهداری

نصبونگهداریشیرکنترلپنوماتیکشیرهایکنترلپنوماتیکدریچههاییهستندکهتوسطهوایفشردهکارمیکنند。دریچههایکنترلپنوماتیکبهطورگستردهایدرگازطبیعیمورداستفاده,شیمیایی,متالورژی,نفتوبسیاریاززمینههایدیگر。ثباتوقابلیتاطمینانآنهادرحالتبدیلشدنبیشتروبیشترمهم。کیفیتشرایطکاریخودبهطورمستقیمدرروندکنترلاتوماتیکتحتتاثیرقرارخواهد。دراینجامانصبرامعرفیخواهیمکرد……

جداسازیقطعاتوتعمیرونگهداریازپنوماتیکدریچههایتوپ

جداسازیقطعاتوتعمیرونگهداریازپنوماتیکدریچههایتوپ

جداسازیونگهداریشیرتوپیپنوماتیکبرایجداکردنشیرتوپیپنوماتیکصبرزیادیلازماست。جداسازیقطعاتاستیکعملواحدنمی,تعویضقطعاتوتعمیرونگهداریشیرتوپیپنوماتیککلیداست。مااغلببسیاریازمشتریانکهبهناماندمیگویندکهآنهاشیررابازکردهاندامامیتوانیدآنرانصبکنیدروبرومیشوند。مواردبیشتریرامیتواننصبکرد……

چگونهبهانجامتعمیرونگهداریروزانهازشیرپروانهایپنوماتیک

چگونهبهانجامتعمیرونگهداریروزانهازشیرپروانهایپنوماتیک

شیرهایپروانهایپنوماتیکبهطورگستردهایبرایبسیاریازعملیاتمکانیکیاستفادهمیشود。بنابراین,چگونهتعمیرونگهداریروزانهازشیرهایپروانهایپنوماتیکدرطولعملیاتعادیروزانهانجاممیشود吗?1.شیربرقیوصداخفهکنرابررسیونگهداریکنیدشیربرقیراهرباربررسیونگهداریکنید6ماهها。بررسیکنیدکهآیاشیربرقیاستهرگونهآلودگیبرایجلوگیریازهستهایدریچه,آیاسوپاپ……

تفاوتبینفلزیپنوماتیکنشستهونرمشیرپروانهاینشسته

تفاوتبینفلزیپنوماتیکنشستهونرمشیرپروانهاینشسته

درسناریویواقعینرمافزار,بهدلیلتجهیزاتمختلفومحیطزیست,مانیازبهخریدفلزنشستهشیرهایپروانهایپنوماتیکوپنوماتیکنرمشیرپروانهاینشستهبهاستفادهاز。تفاوتایندونوعدریچهپروانهپنوماتیکدرتفاوتساختاراست,مقاومتحرارتی,فشاروعملکردمهروموم。شیرپروانهایمهرومومنرمپنوماتیکچیست:طرف……

پنوماتیکفلنجشیرتوپیدستینصبوراهاندازی

پنوماتیکفلنجشیرتوپیدستینصبوراهاندازی

درفروش,کاربرانمشکلکیفیتراازشیرتوپیلبپنوماتیکروبرومیشوند。باتوجهبهتجزیهوتحلیل,دلایلبسیاریتوسطعملنادرستازنصبباعث。امروز,مابراینصبوراهاندازیشیرتوپیفلنجپنوماتیکدرجزئیاتمعرفیخواهدشدالزامات。آمادهسازیقبلازشیرتوپینصبشدهاست:(1)خطلولهقبلوبعد……

صفحه1از1 1
 • تماسباما

  QQ: 2475407635
  ویچت:wtp4383
  واتساپ:+ 86 - 18030684383
  اسکایپ:زنده:8 b95affb6b912151
  سیار:+ 86 - 18030684383
  پستالکترونیک:sales@bc-control-valve.com
  وب:www.bobbyhernandez.com