کارخانهمستقیمپنوماتیکشیرکنترل,موتوریشیر
+ 86-18030684383 فروش@ BC-کنترلسوپاپ
英语 العربية Čeština 荷兰 法语 德语 Ελληνικά עברית 印尼语 意大利语 日本语 한국어 پارسی 波兰语 葡萄牙语 罗马 Русский 西班牙语 ภาษาไทย Türkçe 越南语
ترجمهویرایش

دربارهیما

58必威网站 “دربارهیما

درطولسالها,مامتعهدبهتوسعهشدهاست,طراحیوساختدریچههایتحتکنترلخودمانندتنظیمسوپاپوشیرآلاتفلوئوربهانتظارنشستهبودند。ماراتبدیلبهیکشرکتفنآوریبالاومتخصصدرتولیددریچههایتحتکنترلخودودریچهمقاومدربرابرخوردگی。ماگذشتهاستISO9001:2008گواهی,صدورگواهینامهفشارخطلولهضدخوردگیTS,صدورگواهینامهCE。تکنولوژیعالی,شکلنفیس,عملکردقابلاعتمادوخدماتکاملراکسبکردهاندبهرسمیتشناختنبازاروستایشازهمسالان。محصولاتبهطورگستردهایدرنفتاستفادهشدهاست,شیمیایی,فیبرشیمیایی,فلزکاری,برق,داروسازیوسایرصنایع。

محصولاتاصلیاینشرکت:

■کنترلCV3000سریشیر:قفسشیرکنترلتکصندلی,آستینمتعادلدریچهتنظیمساده,شیرکنترلسهراه。
■کنترلسریدریچهفلوئوربهانتظارنشستهبودند:فلوئوراندودتکسرنشینشیرکنترل,شیرکنترلتوپ,فلوئوربهانتظارنشستهبودند,وکنترلفلوئوراندودشیرپروانهای。
■تعطیلخودعمل:دریچههایتنظیمفشارخودعمل,خلبانعملدریچههایتنظیمفشارخودعمل
خودعملمیکرو(فقیر)تنظیمفشار。
■شیرتوپیکنترل:شیرتوپیپنوماتیک,شیرتوپیبرق。
■شیرپروانهایکنترل:شیرپروانهایپنوماتیک(جفتگیره,فلنج,مهرومومنرم,مهرومومسخت,فلوئورپوشش),شیرپروانهایبرقی(جفتگیره,فلنج,مهرومومنرم,مهرومومسخت,فلوئورپوشش)。

ازبازرسیمواداولیهوذخیرهسازیبهتستمحصولبهپایانرسیدوتحویل,کارمدیریتاستدرهمقفلوجادهاستبررسیمیشود。کیفیتازتجهیزاتپیشرفتهوتکنولوژیمشتقشده。بهایندلیل,ماهمچنانبهافزایشسرمایهگذاریدردقتبالاتجهیزاتپردازشوتستابزارمانند数控ماشینآلاتوماشینآلاتویژهCNC。براساسرهبریسختافزار,مابهطورمداومجذبنخبگانفنیحرفهایبهشکلباکیفیتبالاتیمتحقیقاتعلمی,واستفادهکاملازفنآوریهایجدید,فرایندهایجدیدوموادجدیدبهطورمداومتوسعهمحصولاتجدیدباکیفیتبالابرایخدمتبهصنایعمدرن。دربازاررقابتشدید,ماهمیشهبهنوآوریدرفنآوریپایبند,صداقتوبرندهبرنده。درپیشفروش,فروش,وپسازفروشلینکبهکاربرانارائهبابهموقع,کارآمد,وخدماتجامع,وفنآوریوخدماتنزدیکبهنیازهایکاربراندرارتباط,وهمکاریبایکدیگربرایایجادآیندهایبهتر!

 • تماسباما


  + 86-18030684383
  sales@bc-control-valve.com
  wtp4383
  زنده:8个b95affb6b912151
 • بهاشتراکدوست

 • تماسباما

  QQ:2475407635
  ویچت:wtp4383
  واتساپ:+ 86-18030684383
  اسکایپ:زنده:8 b95affb6b912151
  سیار:+ 86-18030684383
  پستالکترونیک:sales@bc-control-valve.com
  وب:www.bobbyhernandez.com