工厂直接πνΕυματικόβαλβίΔαελίγου,μηνανοκίητηβαλβίαα
+ 86-18030684383 πωλάσεις@ bc-ελίγουβαλβίΔως
英语 العربية Čeština 奈达兰 Français. 德意志 ελληνικό. ברית. 印尼语 意大利语 日本语 한국어 پارسی Polski. Português. română. Русский. Español. ภาษาไทย Türkçe. tiếngviệt.
επενεργασίαμετέφρασης

πνΕυματικουGlobeβαλβίΔαελίγχχχχ

»ΣΦανραβαλβίαανελάγχχυ»πάευματικόραλβίααελάγχχσφαιρών

πνΕυματικουGlobeβαλβίΔαελίγχχχχ

πνΕυματικουφυσητιρως,密封σφανραβαλβίαανελίγος

πνΕυματικουφυσητιρως,密封σφανραβαλβίαανελίγος

βαλβίδαελέγχουΠνευματικόςφυσητήρων密封截止Ελέγχουπνευματικήβαλβίδαφυσητήρααποτελείταιαπόπνευματικόςενεργοποιητήςδιαφράγματοςκαιφυσητήρωνυδρόγειοσφραγίδαvalve.Theάνωκαπότηςβαλβίδαςφυσητήραελέγχουσφραγίδαυιοθετείέναφυσερόδομήσφράγισης,ηοποίαμπορείναεξαλείψειεντελώςτηνπιθανότητατουμέσουδιαρρέειπροςταέξωαπότνΚίνησητοςΣτελίουβανδας。είαικατόλληλογιατάννΛΕχχχτωςΕξξξχώνιάξξξξώνώνάάξξξχ,Εκyφλεκέ,Εκρηκτικόνικά,Εκyφλεκές,Εκyφλεκέ,εκρηκτικόκκιαι,Εκyφλεκένιικικιάτις,Εκyφλεικόκονικά,εκρηλεκέ,ασταθνκαι。

πνΕυματικουδιπλίκαθιστέσφανραβαλβίαανελάγχέέέέέέέέχέχέχέχχέέχέχχχ

πνΕυματικουδιπλίκαθιστέσφανραβαλβίαανελάγχέέέέέέέέχέχέχέχχέέχέχχχ

ΠνευματικόςΔιπλόΚαθιστή环球βαλβίδαςελέγχουΠνευματικόςδιάφραγμαδιπλήςκάθεταιβαλβίδαελέγχουυδρόγειοαποτελείταιαπόέναπνευματικόδιάφραγμαπολλαπλώνελατήριοενεργοποιητήκαιέναδιπλόβαλβίδαvalve.Theδιπλόεδράζεταιελέγχουκαθιστήέχειμιαμικρήανισορροπίαδύναμηςκαιέναμεγάλοεπιτρεπτήαπόκλισηpressure.ItέχειέναμεγαλύτεροονομαστικόςσυντελεστήςροςαπάεκενηενενιανουκαθιστέςβαλβέδατηςςΔιαςδιαμάτρος,αλλάτο...

DN150笼καηοδηγούύύύνννννννννοοοοοφφίίίίοοίίίςςοέέχχςοοέχχχχχοοοοοχχοοοοοοχχχοοοο

DN150笼καηοδηγούύύύνννννννννοοοοοφφίίίίοοίίίςςοέέχχςοοέχχχχχοοοοοχχοοοοοοχχχοοοο

凯奇ΚαθοδηγούμενηΥψηλήςΘερμοκρασίαςβαλβίδαπλανήτηΕλέγχουπνευματικήβαλβίδαελέγχουυψηλήςθερμοκρασίαςαποτελείταιαπόπολυ-ελατηρίουπεπιεσμένουαέραδιαφράγματοςενεργοποιητήκαιχαμηλήαντίστασηροήςυψηλήθερμοκρασίατουσώματοςβαλβίδαςελέγχου。τοκανλιροςσυματηςΠνενματκήςβαλβίαςςΕΛέΓχχυδρίγΕιυψυψυψυψθερμοκρασίαςςΕίναιτύποςS的流线。Έχειταπλεονεκτήματατουσυμπαγούςδομής,μικρόβάρος,ευαίσθητηδράση,απώλειαπτώσημικρήπίεση,μεγάληχωρητικότηταβαλβίδα,ακριβήχαρακτηριστικάτηςροήςκαιβολικό...

υφ10111n2ενιανανδρακρνογίασηανραβαλβίαανελάγίου

υφ10111n2ενιανανδρακρνογίασηανραβαλβίαανελάγίου

ΥΦΑ液氧液氮ενιαίαέδραΚρυογονικά环球βαλβίδαςελέγχουΗκρυογονικήβαλβίδαελέγχουπλανήτηενιαίαςέδραςαποτελείταιαπόέναπνευματικόενεργοποιητήδιάφραγμακαιμιακρυογονικήβαλβίδαπλανήτηενιαίαέδρα。Κρυογονικήβαλβίδαελέγχουείναικατάλληλογιαεφαρμογέςθερμοκρασίαςεξαιρετικάχαμηλήόπουηθερμοκρασίατουμέσουείναιμεταξύ-40°Cκαι-196℃(όπωςυγρόάζωτο,υγρόοξυγόνο,καιταλοιπα)。Διαφέρειαπό...

ανθεκτικόστηδιάβρωσηptfepfaγεμέντοςσφανραβαλβαανοςελίγχχχεέέέχχχςέέχχχχέέχχχχχχχ

ανθεκτικόστηδιάβρωσηptfepfaγεμέντοςσφανραβαλβαανοςελίγχχχεέέέχχχςέέχχχχέέχχχχχχχ

ΑνθεκτικόστηδιάβρωσηPTFE PFA内衬环球βαλβίδαςελέγχουΗPFA PTFEεπένδυσηβαλβίδαελέγχουπλανήτηπαράγεταιμευψηλήθερμοκρασίαχύτευσηςεπένδυση氟διαδικασίαστοτοίχωματουσώματοςτηςβαλβίδαςκαιηβαλβίδαμπορείtrim.Itεντελώςαποκομμένητηνεπαφήμεταξύτουδιαβρωτικόμέσοκαιτοσώματηςβαλβίδας,τότεανειμηδιάρκειανωντηςβαλβίΔανεπόδυσηελάγχχυ阀.PFA PTFEείαι...

πνΕυματικου笼子καθοδηγοmύμεςν3 33ςςμιάηςΕκτροπόσφανραβαλβίαανελάγίου

πνΕυματικου笼子καθοδηγοmύμεςν3 33ςςμιάηςΕκτροπόσφανραβαλβίαανελάγίου

Πνευματικοί笼Καθοδηγούμενη3路ΑνάμιξηδιάφραγμαΕκτροπή环球Ελέγχουπνευματικήβαλβίδα3βαλβίδατρόποςελέγχουυδρόγειουιοθετείδιπλόκαθίσματακαικλωβού-καθοδηγούμενηβαλβίδαstructure.Theδιαιρείταισε3τρόποανάμειξης(συγκλίνουσες)βαλβίδαελέγχουκαι3τρόποεκτροπής(αποκλίνουσες)ελέγχουvalve.Becauseη3τρόποςβαλβίδαελέγχουπλανήτηεπιτυγχάνειροήςανάμιξηςαύξησητηςθερμοκρασίαςήμείωσηςτηςθερμοκρασίας,ήυγρόεκτροπήςάνισηροή,τότεμπορείναανταποκριθείστιςανάγκεςτων...

πνΕυματικάγρχγορη打开κγραμmyκήκαθοδηγομενησφανραβλβίαανελάγίου

πνΕυματικάγρχγορη打开κγραμmyκήκαθοδηγομενησφανραβλβίαανελάγίου

ΠνευματικόςΓρήγορη打开EQΓραμμική凯奇Καθοδηγούμενη环球βαλβίδαςελέγχουΗβαλβίδαελέγχουκλουβίκαθοδηγείταιείναιέναυψηλήςαπόδοσηςρυθμίσεωςβαλβίδακατάλληληγιατιςαναβοσβήνεικαισπηλαίωσηφορέςπροκαλείταιαπόυψηλήδιαφοράπίεσης。ηισάρςήχχώνώνςςςςςςςίίίςΕέέχχυυλνήνήνήνήνήουυίίθοοηίίίαπρΣώματηςβαλβαςνςοόόαβνοόόόννΣήνήνήνωση。τοκανλιροςτηςβαλβοςκανουύύύύςθθδίίίίιΕέίνίνέχυυίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίν

πνΕυματικου笼子κααθοδηγουμενηΕννννακαθιστέσφανραβαλβίαανελίαέέχχχέέέχχχχχχέέέχχχχχχχχχχχχχχέχχχχχχχχ

πνΕυματικου笼子κααθοδηγουμενηΕννννακαθιστέσφανραβαλβίαανελίαέέχχχέέέχχχχχχέέέχχχχχχχχχχχχχχέχχχχχχχχ

Πνευματικός笼ΚαθοδηγούμενηΕνιαίαΚαθιστή环球ελέγχουεγκλωβισμούβαλβίδαςκαθοδηγείταιενιαίοκάθεταιβαλβίδαελέγχουχρησιμοποιείταιγιατονέλεγχοροήςρευστού,πίεσηκαιυψηλόφορτίοόροι.Γιασώμαβαλβίδαςτηςπαρούσαςμονήβαλβίδαελέγχουπλανήτηκαθήμενουςείναισυμπαγήςωςπροςτηδομή,καιηδίοδοςρευστούείναι小号βελτιωμίουμηιμητικότιωρητικότικόνορυα,Ευράρχθμιμηνοράρνου,καιυψυψύρος,κιυψυψήρισισικόρακτηριστικόρακτηριστικόρακτικόιστικόρακοςMaiαουτιμοόόόόόόόόόόόόνόόόόόόόόόόόόνόόόόόόόόίόόόόόόόόόόόνόόόόόόίόήίόόόόόόόόίήήήήόό

Σελίδα1τος1 1
 • εταιρείαβίνίνο

 • επικοινωνήστεμανμας

  QQ:2475407635.
  微信:WTP4383
  whatsapp:+ 86-18030684383
  Skype:ζΩ:8b95affb6b912151
  κιάητέ:+ 86-18030684383
  ηλεκτρουικηΔιενθυνση:sales@bc-control-valve.com
  ισός:www.bobbyhernandez.com.